โปรแกรมคำนวณเงินปันผล

กรอกอัตราปันผล
กรอกหุ้นยกมา
กรอกค่าหุ้นรายเดือน


หุ้นยกมา x อัตราดอกเบี้ย = เงินปันผลจากหุ้นค่าหุ้นรายเดือน จำนวนวันคิดปันผล จำนวนวันต่อปี อัตราปันผล ยอดปันผลรายเดือน
มกราคม

คูณ หาร คูณ

กุมภาพันธ์

คูณ หาร คูณ

มีนาคม

คูณ หาร คูณ

เมษายน

คูณ หาร คูณ

พฤษภาคม

คูณ หาร คูณ

มิถุนายน

คูณ หาร คูณ

กรกฎาคม

คูณ หาร คูณ

สิงหาคม

คูณ หาร คูณ

กันยายน

คูณ หาร คูณ

ตุลาคม

คูณ หาร คูณ

พฤษจิกายน

คูณ หาร คูณ

รวม :